fbpx
 • Home
 • >
 • Algemene voorwaarden personal trainer

Algemene voorwaarden personal trainer

Wij, Fitsociety B.V., bieden via Software-as-a-Service (SaaS) de software FITsociety (de Software) aan. Dit betekent dat wij jou via een applicatie toegang bieden tot de Software die door ons is ontwikkeld. Dit zijn de algemene voorwaarden die op het gebruik van de Software van toepassing zijn.

Het adres van FITsociety B.V. is Zadelmakerstraat 22B, 1991JE, Velserbroek, met KvK-nummer: 87123487.

Mocht je vragen hebben over deze algemene voorwaarden of de Software, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via [email protected].

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn. Afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van onze website www.coaching.fitsociety.nl (de Website), onze applicatie FITsociety voor Trainers (de App), onze Software, op iedere aanbieding en overeenkomst die wij met jou sluiten.
 2. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de App en op de Website.
 3. Als een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. De nietige of vernietigde bepaling wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 – Onze diensten

 1. Wij bieden diverse diensten aan. Ten eerste bieden wij je via de App een persoonlijk account met een dashboard met de volgende functionaliteiten:
  1. beheer van jouw eigen profiel;
  2. administratie en geautomatiseerde facturatie;
  3. een betalingssysteem voor klanten;
  4. voedings- en trainingsschema’s delen met klanten;
  5. chat en communicatiemogelijkheden met klanten;
  6. agendabeheer en afspraken plannen met klanten;
  7. CV-beheer en deelfunctie.
 2. Om deze functionaliteiten te gebruiken voor of te delen met je klant, moet je klant een account (via de App) hebben bij Fitsociety.
 3. Ten tweede bieden wij een platform waarop klanten en sportaanbieders jou kunnen vinden en waar zij zich kunnen aanmelden voor jou diensten (het Platform).
 4. Via het Platform kunnen klanten met jou een overeenkomst sluiten voor jouw dienst, jou hiervoor betalen en staan jullie met elkaar in verbinding voor verdere gegevensuitwisseling en de fysical coaching.

Artikel 3 – Rol van Fitsociety

 1. Wij spannen ons ervoor in zoveel mogelijk klanten, sportaanbieders en personal trainers van onze Apps, websites, diensten en Platform gebruik te laten maken.
 2. Het doel van het Platform is faciliteren dat jij in contact kan komen met een klant of sportaanbieder die van jou een dienst wilt afnemen. Wij zijn verder niet betrokken bij of verantwoordelijk voor de afspraken die tussen jou en de klant tot stand kunnen komen. Wij zijn ook geen partij bij een overeenkomst tussen jou en een klant. Als een conflict ontstaat tussen jou en een klant, kunnen wij dit conflict niet voor je oplossen.
 3. Wij doen ons best om onze informatievoorziening over o.a. de sportoefeningen en de voeding up-to-date te houden. Wij kunnen alleen niet garanderen dat alle informatie die van ons afkomstig is volledig of juist is.
 4. Wij geven geen advies of begeleiding bij de sportoefeningen of over de voeding. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de toepassing van de sportoefeningen en de informatie over voeding.

Artikel 4 – Een klant

 1. Wij spreken van een klant, wanneer iemand zich bij jouw profiel aanmeldt via de aanmeldbutton. Hiervan krijg je een melding in je App. Je kunt dan contact met deze klant opnemen.
 2. Wij hebben er geen invloed op of de klant vervolgens bij jou een dienst koopt. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk.
 3. Het hangt af van je gekozen abonnement hoeveel klanten zich bij jou kunnen aanmelden. Als je het maximum aantal klanten hebt bereikt, dan is je profiel niet meer vindbaar op het Platform. Uiteraard kun je wel gebruik blijven maken van de andere diensten die we je aanbieden.

Artikel 5 –  Profiel en rating

 1. Jouw profiel wordt openbaar gemaakt op het Platform voor klanten en sportaanbieders wanneer je je profiel 100% hebt ingevuld.
 2. We behouden ons het recht voor dat de vindbaarheid van je profiel op het Platform mede kan worden bepaald door de snelheid waarmee je op de reacties van klanten en sportaanbieders reageert en door de waardering van klanten.
 3. We behouden ons het recht voor dat de klanten via een waarderingssysteem jouw diensten en profiel kunnen waarderen. De resultaten van de waardering kunnen openbaar worden gemaakt.

Artikel 6 – Overeenkomst met klant

 1. Je kunt via ons Platform jouw diensten aanbieden en overeenkomsten afsluiten met klanten. Bij deze overeenkomst zijn wij geen partij.
 2. Met de klant kun je onder andere overeenkomen:
  1. de prijs van de dienst;
  2. de duur;
  3. de inhoud van de dienst;
  4. eventuele overige afspraken;
  5. eventueel of jouw algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Voor de uitvoering van de overeenkomst zal je persoonsgegevens verwerken (zoals facturatiegegevens). Ook kan de klant vrijwillig persoonsgegevens met je delen. Voor de verwerking van deze persoonsgegevens ben jij als personal trainer verantwoordelijk: jij bent de gegevensverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Je bent verplicht een privacy policy te hebben waarin je uitlegt aan je klant op welke wijze je omgaat met persoonsgegevens van de klant en hoe je ze beschermt. Ook ben je verplicht met ons een verwerkersovereenkomst te sluiten voor de persoonsgegevens die jij verzamelt voor jouw doeleinden en die wij voor jou verwerken in de Software.

Artikel 7 – CV

 1. Afhankelijk van je gekozen abonnement kun je van de optie gebruiken maken je CV via de App openbaar te maken voor sportaanbieders. Sportaanbieders kunnen via een zoeksysteem in onze App jouw CV bekijken en contact met je opnemen.
 2. Wij zijn verder niet betrokken bij of verantwoordelijk voor de afspraken die tussen jou en de sportaanbieder tot stand kunnen komen.

Artikel 8 – Abonnementen en prijzen

 1. Wij hebben verschillende abonnementen die je bij ons kunt afnemen. Op de website staan per abonnement de specificaties vermeld. Al onze aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij anders is afgesproken.
 2. De prijzen die wij vermelden zijn exclusief eventuele onkosten, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 3. Wij mogen onze prijzen en tarieven altijd aanpassen. De prijswijziging zal 60 dagen na de aankondiging daarvan, ingaan.
 4. Als je niet akkoord gaat met de prijswijziging, kun je binnen 30 dagen na de aankondiging je abonnement opzeggen. Het abonnement eindigt dan op de datum dat de prijswijziging ingaat.

Artikel 9 – Betaling en incassokosten

 1. Je kunt een abonnement bij ons via de Website of App kopen. De eerste betaling verricht je handmatig via Ideal. Met deze betaling geef je ook een machtiging voor het automatisch incasseren van het maandbedrag voor de duur van je abonnement.
 2. Wij zullen maandelijks het bedrag voor het gebruik van onze diensten en Software per automatische incasso van je rekening afschrijven, op de dag van de maand gelijk aan de dag waarop je abonnement is ingegaan.
 3. Als je niet op tijd aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je automatisch in verzuim. In dat geval ben je de wettelijke (handels)rente verschuldigd over het openstaande bedrag. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat je in verzuim bent tot het moment dat je het volledig verschuldigde bedrag voldoet.
 4. Als je in verzuim bent, ben je tevens aan ons alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Bij een openstaand bedrag tot € 267 zullen deze kosten € 40 zijn. Bij een hoger bedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  1. 15% over de eerste €500;
  2. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
  3. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
  4. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
  5. 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.
 5. Vanwege het feit dat wij gebruiken maken van automatisch incasseren heb je de mogelijkheid een afschrijving te storneren. Wij wijzen erop dat een ongeoorloofde stornering kosten met zich mee brengt. Wij rekenen hiervoor de gemaakte administratiekosten met een maximum van € 50,- ex. btw per stornering. Wij verzoeken je dan ook om niet te storneren, maar om contact op te nemen met [email protected], indien je het niet eens bent met een afschrijving.

Artikel 10 – Duur en einde abonnement

 1. We gaan een overeenkomst met jou aan voor de duur van het abonnement, dit is de initiële duur. Het abonnement kan tijdens de initiële duur niet tussentijds worden opgezegd.
 2. Na afloop van de initiële duur van het abonnement wordt het abonnement stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. Je kunt na de initiële duur je abonnement opzeggen tegen het einde van de maand, met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Artikel 11 – Gebruik van FITsociety

 1. Als je gebruik wilt maken van onze Software, moet je een account aanmaken in onze App. Alleen jij mag gebruik maken van het persoonlijk account. Je mag anderen geen toegang geven tot (een reservekopie van) de Software.
 2. Je moet je accountgegevens en wachtwoord strikt geheim houden. Je bent aansprakelijk voor alle handelingen die worden gedaan nadat is ingelogd met de accountgegevens en het wachtwoord.
 3. Je bent zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van jouw internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens onze systeem-vereisten nodig zijn voor het gebruik van de Software.
 4. Wij hebben het recht een persoonlijk account te blokkeren, zonder dat wij gehouden zijn enige schade die hieruit voortvloeit te vergoeden. Dit doen wij als wij het redelijke vermoeden hebben dat met één of meer persoonlijke accounts in strijd wordt gehandeld met de wet of deze overeenkomst. Daarnaast houden wij het recht om andere consequenties aan dit gebruik te verbinden.
 5. Ook behouden wij ons het recht voor om andere redenen dan in artikel 11.4 beschreven je persoonlijk account te blokkeren, zonder dat wij gehouden zijn enige schade die hieruit voortvloeit te vergoeden. Het bedrag dat reeds is betaald voor een nog niet geleverde dienst zullen we in dat geval zo snel mogelijk terugstorten.

Artikel 12 – Beschikbaarheid en onderhoud van FITsociety

 1. Wij zullen ervoor zorgen dat je de Software kunt gebruiken gedurende de tijd dat je een abonnement bij ons hebt. Wij zullen ons inspannen om de Software 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te maken. Wij zijn verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van de Software.
 2. Wij kunnen de Software (gedeeltelijk) buiten werking stellen voor onderhoud. Wij voeren het onderhoud in principe buiten kantoortijden (09:00 – 17:00) uit. Je ontvangt 1 werkdag voor het geplande onderhoud, een kennisgeving van ons. Alleen bij noodgevallen zullen wij je geen kennisgeving sturen.
 3. Wij houden het recht de Software te wijzigen en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Software te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.
 4. Wij garanderen niet dat de Software foutloos is. Breng ons gelijk op de hoogte als de Software een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit van de Software. Je kunt dit doen te e-mailen naar [email protected]. Wij zullen vervolgens ons best doen de storing zo snel mogelijk op te lossen.

Artikel 13 – Derden

 1. Wij mogen werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden, als wij vinden dat dit nodig is voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.
 2. Wij mogen de rechten en plichten uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden aan een derden overdragen, vervreemden of bezwaren. Indien nodig, zal je hieraan je medewerking verlenen.

Artikel 14 – Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk als wij onze afspraken met jou niet kunnen nakomen door overmacht. Als een overmachtssituatie waarbij geen enkel gebruik van de App en de Software mogelijk is langer duurt dan drie maanden, kan je het abonnement schriftelijk opzeggen. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding. Wij zullen je een factuur sturen over de (nog niet betaalde) periode dat je de Software hebt gebruikt.

Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Wij (of onze licentiegevers of toeleveranciers) zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit de Software.
 2. Je krijgt alleen het recht de Software te gebruiken. Je kunt geen aanspraak maken op de in lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten. Het recht tot gebruik van de Software is niet exclusief en het is niet toegestaan het recht tot gebruik van de Software over te dragen of in licentie te geven.

Artikel 16 – Geheimhouding

 1. Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ verstaan wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Het volgende is in ieder geval vertrouwelijke informatie:
  1. informatie die in verband staat met onderzoek en ontwikkeling, bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie;
  2. persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 1. Je vrijwaart ons voor alle aanspraken van anderen vanwege de data die je met behulp van de Software hebt opgeslagen, verzameld of verwerkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de data die je binnen de Software hebt opgeslagen, verzameld of verwerkt.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik van de Software.
 3. Wij zijn alleen aansprakelijk voor jouw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons.
 4. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal € 50, of tot het bedrag dat onze verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. Wij verplichten ons zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van jou afkomstige data. Wij zijn niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verliezen van de bij ons of bij derden opgeslagen data.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde.

Artikel 18 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 19 – Bevoegde rechter

Rechtbank Amsterdam.