Privacy Policy

Privacy Policy FITsociety.nl website

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: FITsociety BV
Website: https://www.fitsociety.nl/
Inschrijfnummer KvK: 59474033
BTW-nummer: NL853510027B01

O. Yasar is de Functionaris Gegevensbescherming van FITsociety Hij is te bereiken via privacy@fitsociety.nl

2. Persoonsgegevens
FITsociety verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op de website FITsociety.nl als u reageert op een artikel of bericht:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres

3. E-mailadres
a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.
c. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

4. Telefoonnummer
Wij vragen en gebruiken niet uw telefoonnummer.

5. Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
b. u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens
FITsociety deelt uw persoonsgegevens niet met verschillende derden.

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
b. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up);
c. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens
a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
b. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
c. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
d. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
e. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
f. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

9. Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

a. Op het volgende e-mailadres: privacy@fitsociety.nl

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Privacy Policy FITsociety app

Lees deze voorwaarden eerst zorgvuldig helemaal door voordat u gebruik gaat maken van de website https://www.fitsociety.nl/ en/of de mobiele applicatie(s) van FITsociety.

1. ALGEMEEN
1. ‘Gebruiker’, ‘U’ en ‘Uw’ verwijst naar de natuurlijke persoon van 13 jaar en ouder die deze Website of App gebruikt.
2. ‘FITsociety, ‘Wij’ en ‘Ons’ verwijst naar Fitsociety B.V., gevestigd aan de Aurorastraat 4, 1363 ZH te Almere en ingeschreven onder KvK-nummer 59474033.
3. ‘Website’ en ‘App’ verwijzen naar de website/mobiele applicatie(s) die U nu probeert te bezoeken via https://www.fitsociety.nl of probeert te downloaden via de App Store/Google Play Store en alle pagina’s en apps die direct of indirect bereikbaar zijn via de Website en/of App.
4. ‘Privacybeleid’ verwijst naar dit Privacybeleid.
5. ‘Persoonsgegeven’ is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon dat wordt verwerkt door FITsociety of door FITsociety ingeschakelde derden.
6. FITsociety biedt Gebruikers via de Website informatie over sport, voeding en aanverwante onderwerpen en biedt gebruikers de mogelijkheid om met een Coach in contact te komen.
7. FITsociety biedt Gebruikers door middel van (de informatie op) de Website en de App in onder meer de mogelijkheid om een eigen trainingsschema en voedingsschema samen te stellen en in contact te komen met online en persoonlijke coaches en trainers.

2. TOEPASSELIJKHEID PRIVACYBELEID
1. Dit Privacybeleid is van toepassing op ieder gebruik van de Website en de App en regelt de verwerking van Persoonsgegevens via de Website en de App.
2. Waar het gevoelige Persoonsgegevens betreft is dit Privacybeleid slechts van toepassing na expliciete toestemming van de Gebruiker.

3. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN SURFGEDRAG
1. FITsociety kan via de App de volgende Persoonsgegevens verzamelen en/of verstrekken:
a. NAW-gegevens;
b. Geslacht;
c. Leeftijd, lengte, gewicht, BMI;
d. Voedingsinname, allergieën etc.;
e. Calorieverbruik;
f. Informatie met betrekking tot type, frequentie en intensiviteit van fysieke beweging;
g. Locatiegegevens;
h. Contacten;
i. Foto’s, media en andere bestanden;
j. Surfgedrag binnen de app.
2. Deze Persoonsgegevens worden verzameld middels surfgedrag of door het anderszins gebruikmaken van de App.
3. FITsociety bewaart de genoemde Persoonsgegevens van Gebruikers gedurende de periode dat door de Gebruiker gebruik gemaakt wordt van de App. De Persoonsgegevens van oud-Gebruikers van de App worden door FITsociety maximaal 1 jaar na opzegging van het account bewaard.
4. FITsociety zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING
1. FITsociety verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die hieronder zijn gespecificeerd:
a. de normale werking van de App;
b. de verbetering van de Dienst.

FITsociety deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden zoals personal trainers en online coaches als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FITsociety blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt FITsociety uw persoonsgegevens aan andere derden.

Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming

5. BEVEILIGING
1. FITsociety heeft noodzakelijke organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen genomen ter beveiliging van Persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen.
2. FITsociety slaat uw Persoonsgegevens op in beveiligde servers van Yourhosting B.V. in Nederland.

6. COOKIES
1. Om ervoor te zorgen dat de Website en de App goed werken, maakt FITsociety gebruik van cookies.
2. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de Gebruiker. FITsociety gebruikt verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden.
a. Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de App goed te laten functioneren, onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken;
b. Analytische cookies: cookies die ervoor zorgen dat er inzicht verkregen kan worden in de wijze waarop Gebruikers gebruikmaken van (onderdelen) van de App, zodat FITsociety de App kan verbeteren en deze zo goed mogelijk aansluit bij hetgeen Gebruikers interessant en belangrijk vinden. FITsociety gebruikt de gegevens die verkregen worden door middel van deze cookies niet om op een individueel niveau het appgebruik te bestuderen, maar enkel op een geaggregeerd niveau.
3. FITsociety gebruikt slechts cookies van derden, ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de App. Zo gebruikt zij bijvoorbeeld Google Analytics, welke op privacy-vriendelijke wijze is ingesteld.
4. Voor zover wettelijk vereist geeft de Gebruiker hierbij ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik van bovenvermelde cookies.
5. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. De Gebruiker kan de browser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten van zowel FITsociety als van andere websites en apps niet goed functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

7. RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING
1. U kunt FITsociety verzoeken om uw inzage in Uw door Ons verwerkte Persoonsgegevens. Ook kunt U FITsociety verzoeken uw Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of indien zij in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Ook kunt U de eerder gegeven toestemming voor de verwerking van Uw Persoonsgegevens intrekken.
2. Om gebruik te maken van deze rechten kunt u zich richten tot de klantenservice van FITsociety:

Adres: Aurorastraat 4
1363 ZH Almere
E-mail adres: privacy@fitsociety.nl

8. OVERIGE BEPALINGEN
1. Dit Privacybeleid vormt samen met onze Gebruiksvoorwaarden de gehele overeenkomst tussen U en FITsociety met betrekking tot Uw gebruik van deze Website en App en vervangen alle voorgaande overeenkomsten.
2. FITsociety behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid regelmatig te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Dit Privacybeleid werd het laatst gewijzigd en herzien in Mei 2018.
3. Indien een bepaling uit dit Privacybeleid in strijd is met de wet wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar. De overige bepalingen blijven in dat geval ongewijzigd van toepassing.