Privacy Policy

Privacy Policy FITsociety.nl website

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: FITsociety BV
Website: https://www.fitsociety.nl/
Inschrijfnummer KvK: 59474033
BTW-nummer: NL853510027B01

O. Yasar is de Functionaris Gegevensbescherming van FITsociety Hij is te bereiken via privacy@fitsociety.nl

2. Persoonsgegevens
FITsociety verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op de website FITsociety.nl als u reageert op een artikel of bericht:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres

3. E-mailadres
a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.
c. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

4. Telefoonnummer
Wij vragen en gebruiken niet uw telefoonnummer.

5. Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
b. u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens
FITsociety deelt uw persoonsgegevens niet met verschillende derden.

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologie√ęn die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
b. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financi√ęle informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up);
c. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens
a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
b. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
c. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
d. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
e. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
f. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

9. Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

a. Op het volgende e-mailadres: privacy@fitsociety.nl

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Privacy Policy FITsociety app

Lees deze voorwaarden eerst zorgvuldig helemaal door voordat u gebruik gaat maken van de website https://www.fitsociety.nl/ en/of de mobiele applicatie(s) van FITsociety.

1. ALGEMEEN
1. ‚ÄėGebruiker‚Äô, ‚ÄėU‚Äô en ‚ÄėUw‚Äô verwijst naar de natuurlijke persoon van 13 jaar en ouder die deze Website of App gebruikt.
2. ‚ÄėFITsociety, ‚ÄėWij‚Äô en ‚ÄėOns‚Äô verwijst naar Fitsociety B.V., gevestigd aan de Aurorastraat 4, 1363 ZH te Almere en ingeschreven onder KvK-nummer 59474033.
3. ‚ÄėWebsite‚Äô en ‚ÄėApp‚Äô verwijzen naar de website/mobiele applicatie(s) die U nu probeert te bezoeken via https://www.fitsociety.nl of probeert te downloaden via de App Store/Google Play Store en alle pagina‚Äôs en apps die direct of indirect bereikbaar zijn via de Website en/of App.
4. ‚ÄėPrivacybeleid‚Äô verwijst naar dit Privacybeleid.
5. ‚ÄėPersoonsgegeven‚Äô is elk gegeven betreffende een ge√Įdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon dat wordt verwerkt door FITsociety of door FITsociety ingeschakelde derden.
6. FITsociety biedt Gebruikers via de Website informatie over sport, voeding en aanverwante onderwerpen en biedt gebruikers de mogelijkheid om met een Coach in contact te komen.
7. FITsociety biedt Gebruikers door middel van (de informatie op) de Website en de App in onder meer de mogelijkheid om een eigen trainingsschema en voedingsschema samen te stellen en in contact te komen met online en persoonlijke coaches en trainers.

2. TOEPASSELIJKHEID PRIVACYBELEID
1. Dit Privacybeleid is van toepassing op ieder gebruik van de Website en de App en regelt de verwerking van Persoonsgegevens via de Website en de App.
2. Waar het gevoelige Persoonsgegevens betreft is dit Privacybeleid slechts van toepassing na expliciete toestemming van de Gebruiker.

3. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN SURFGEDRAG
1. FITsociety kan via de App de volgende Persoonsgegevens verzamelen en/of verstrekken:
a. NAW-gegevens;
b. Geslacht;
c. Leeftijd, lengte, gewicht, BMI;
d. Voedingsinname, allergie√ęn etc.;
e. Calorieverbruik;
f. Informatie met betrekking tot type, frequentie en intensiviteit van fysieke beweging;
g. Locatiegegevens;
h. Contacten;
i. Foto’s, media en andere bestanden;
j. Surfgedrag binnen de app.
2. Deze Persoonsgegevens worden verzameld middels surfgedrag of door het anderszins gebruikmaken van de App.
3. FITsociety bewaart de genoemde Persoonsgegevens van Gebruikers gedurende de periode dat door de Gebruiker gebruik gemaakt wordt van de App. De Persoonsgegevens van oud-Gebruikers van de App worden door FITsociety maximaal 1 jaar na opzegging van het account bewaard.
4. FITsociety zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING
1. FITsociety verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die hieronder zijn gespecificeerd:
a. de normale werking van de App;
b. de verbetering van de Dienst.

FITsociety deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden zoals personal trainers en online coaches als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FITsociety blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt FITsociety uw persoonsgegevens aan andere derden.

Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming

5. BEVEILIGING
1. FITsociety heeft noodzakelijke organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen genomen ter beveiliging van Persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen.
2. FITsociety slaat uw Persoonsgegevens op in beveiligde servers van Yourhosting B.V. in Nederland.

6. COOKIES
1. Om ervoor te zorgen dat de Website en de App goed werken, maakt FITsociety gebruik van cookies.
2. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de Gebruiker. FITsociety gebruikt verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden.
a. Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de App goed te laten functioneren, onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken;
b. Analytische cookies: cookies die ervoor zorgen dat er inzicht verkregen kan worden in de wijze waarop Gebruikers gebruikmaken van (onderdelen) van de App, zodat FITsociety de App kan verbeteren en deze zo goed mogelijk aansluit bij hetgeen Gebruikers interessant en belangrijk vinden. FITsociety gebruikt de gegevens die verkregen worden door middel van deze cookies niet om op een individueel niveau het appgebruik te bestuderen, maar enkel op een geaggregeerd niveau.
3. FITsociety gebruikt slechts cookies van derden, ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de App. Zo gebruikt zij bijvoorbeeld Google Analytics, welke op privacy-vriendelijke wijze is ingesteld.
4. Voor zover wettelijk vereist geeft de Gebruiker hierbij ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik van bovenvermelde cookies.
5. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. De Gebruiker kan de browser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten van zowel FITsociety als van andere websites en apps niet goed functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

7. RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING
1. U kunt FITsociety verzoeken om uw inzage in Uw door Ons verwerkte Persoonsgegevens. Ook kunt U FITsociety verzoeken uw Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of indien zij in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Ook kunt U de eerder gegeven toestemming voor de verwerking van Uw Persoonsgegevens intrekken.
2. Om gebruik te maken van deze rechten kunt u zich richten tot de klantenservice van FITsociety:

Adres: Aurorastraat 4
1363 ZH Almere
E-mail adres: privacy@fitsociety.nl

8. OVERIGE BEPALINGEN
1. Dit Privacybeleid vormt samen met onze Gebruiksvoorwaarden de gehele overeenkomst tussen U en FITsociety met betrekking tot Uw gebruik van deze Website en App en vervangen alle voorgaande overeenkomsten.
2. FITsociety behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid regelmatig te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Dit Privacybeleid werd het laatst gewijzigd en herzien in Mei 2018.
3. Indien een bepaling uit dit Privacybeleid in strijd is met de wet wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar. De overige bepalingen blijven in dat geval ongewijzigd van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN FITSOCIETY COACHING PLATFORM

Bij het gebruik van het Coaching Platform aangeboden op http://coaching.fitsociety.nl/ of http://www.fitsociety.nl/ en middels de Android en Apple iPhone apps van de onderneming FITsociety B.V., gevestigd aan de Aurorastraat 4 te Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59474033(hierna: ‚ÄúLeverancier‚ÄĚ), gaat u akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden. Leverancier behoudt ten allen tijde het recht om de onderstaande Algemene Voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving.

ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst voor FITsociety BV tussen Leverancier en u, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Leverancier en u overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele Algemene voorwaarden van u wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Het niet naleven van deze Algemene voorwaarden resulteert in directe afsluiting van uw FITsociety account.

Account voorwaarden

 1. Leverancier drijft een onderneming bestaande uit het exploiteren van een website op het gebied van fitness en health, op deze website worden onder meer artikelen gepubliceerd over deze onderwerpen.
 2. Leverancier biedt door middel van een webapplicatie een platform aan waar fitness coaches hun diensten kunnen aanbieden en waar (potentieŐąle) clieŐąnten met een coach contact op kunnen nemen voor fitness coaching (het ‚ÄúPlatform‚ÄĚ en/of de ‚ÄúApp‚ÄĚ). De App biedt verschillende functionaliteiten die dienstig zijn aan Opdrachtnemer in het uitoefenen van de Opdracht (zoals hierna gedefinieerd) waaronder in ieder geval begrepen een (i) betalingsfunctie (ii) afspraakfunctie; en (iii) chatfunctie.
 3. Opdrachtnemer is actief als fitness coach en beschikt aantoonbaar over kennis en ervaring op het gebied van coaching en het geven van adviezen over gezondheid, sport en leefstijl.
 4. Opdrachtnemer wenst gebruik te maken van het Platform om daarop onder eigen

Pagina 1 van 10

naam en voor eigen verantwoordelijkheid zijn of haar coaching activiteiten aan te

bieden (de ‚ÄúActiviteiten‚ÄĚ) aan gebruikers van het Platform (de ‚ÄúClieŐąnten‚ÄĚ).

 1. Opdrachtnemer is volledig vrij in de wijze waarop deze invulling geeft aan het

  aanbieden van de Activiteiten en mag een eigen tarief daarvoor bepalen.

 2. Opdrachtnemer zal ClieŐąnten rechtstreeks factureren voor de Activiteiten.

  Opdrachtnemer kan daarvoor gebruik maken een daarvoor door Leverancier

  terbeschikkinggestelde betaalfaciliteit die onderdeel uitmaakt van het Platform.

 3. Opdrachtnemer is een vergoeding verschuldigd aan Leverancier voor

  gebruikmaking van het Platform.

 4. De vergoeding aan Leverancier is exclusief het geldende hoge BTW tarief (thanks

  21%)

 5. Leverancier en Opdrachtnemer wensen uitsluitend met elkaar te contracteren op

  basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

 6. Partijen beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin

  van artikel 7:610 e.v. BW.

 7. Leverancier verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten

  behoeve van andere Leverancier(s) werkzaamheden verricht.

 8. Partijen kiezen er voor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking

  van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt.

 9. Partijen wensen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Leverancier zijn werkzaamheden zal verrichten, in onderhavige overeenkomst van opdracht vast te leggen (de ‚ÄúOvereenkomst‚ÄĚ).

En verklaren hierbij te zijn overeengekomen als volgt:

1. Duur van de Overeenkomst en opzegging

1.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar en eindigt na deze termijn van rechtswege, zonder dat voorafgaande opzegging is vereist.

2. Opdracht en uitvoering

2.1. Onverminderd het feit dat Opdrachtnemer vrij is in de wijze waarop Opdrachtnemer de Coaching vormgeeft, zal Opdrachtnemer tenminste de hierna genoemde

Pagina 2 van 10

verplichtingen op zich nemen gedurende de duur van de Overeenkomst (de ‚ÄúOpdracht‚ÄĚ):

 1. 2.1.1.  Opdrachtnemer zal gebruik maken van het Platform om daarop de

  Activiteiten aan te bieden.

 2. 2.1.2.  Opdrachtnemer zal de Activiteiten naar beste vermogen uitvoeren en

  adequaat reageren op verzoeken van ClieŐąnten.

 3. 2.1.3.  Opdrachtnemer zal het Platform / de App te allen tijde gebruiken voor onder

  meer het administreren van afspraken met ClieŐąnten.

 4. 2.1.4.  Opdrachtnemer zal op eigen verantwoordelijkheid een overeenkomst

  aangaan met de ClieŐąnten op basis waarvan Opdrachtnemer de Activiteiten voor ClieŐąnten uitvoert.

 1. 2.2.  Opdrachtnemer accepteert de Opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Opdrachtnemer zal daarbij alles doen en laten wat een goed Opdrachtnemer behoort te doen en na te laten en zal zich naar beste vermogen inzetten om de belangen van de Leverancier zoveel als mogelijk te bevorderen.
 2. 2.3.  Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de Opdracht nodig is, afstemming met Leverancier plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Leverancier.
 3. 2.4.  Leverancier verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de Opdracht.
 4. 2.5.  Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Opdrachtnemer verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Leverancier. Leverancier kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de Opdracht.
 5. 2.6.  Leverancier is gerechtigd om haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten indien Opdrachtnemer in gebreke blijft.

3. Verplichtingen Leverancier

 1. 3.1.  Leverancier stelt het Platform beschikbaar.
 2. 3.2.  Leverancier vermeldt Opdrachtnemer zichtbaar op de website: www.fitsociety.nl/personal-trainer.

4. Vergoeding

Pagina 3 van 10

 1. 4.1. ¬†Opdrachtnemer is aan Leverancier een vergoeding per maand verschuldigd voor het gebruik van het Platform en de zichtbaarheid op de website (de ‚ÄúVergoeding‚ÄĚ).
 2. 4.2. ¬†Opdrachtnemer mag een eigen tarief bepalen dat door Opdrachtnemer aan ClieŐąnten in rekening wordt gebracht.
 3. 4.3. ¬†Leverancier heeft het recht om de Vergoeding direct en ten behoeve van zichzelf in mindering te brengen op ontvangen betalingen door ClieŐąnten.
 4. 4.4. ¬†Opdrachtnemer machtigt Leverancier hierbij voor het in ontvangst nemen van betalingen voor Activiteiten door ClieŐąnten.

5. Administratie en facturering

 1. 5.1.  De administratie en geschiedt via het Platform. Opdrachtnemer zal te allen tijde het Platform gebruiken voor het boeken van de Activiteiten. Opdrachtnemer verplicht zich jegens Leverancier ertoe om naar waarheid de informatie in het Platform in te voeren. De administratie van Leverancier is beslissend ingeval van een geschil hieromtrent.
 2. 5.2.  Leverancier heeft het recht vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen met andere openstaande vorderingen aan de zijde van Leverancier, zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer. Leverancier zal Opdrachtnemer van een dergelijke verrekening zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

6. Aansprakelijkheid

 1. 6.1.  Opdrachtnemer voert de Activiteiten op eigen verantwoordelijkheid uit.
 2. 6.2.  Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtnemer (dan wel diens vervanger) in de uitoefening van zijn werkzaamheden bij c.q. ten behoeve van Leverancier respectievelijk de Opdracht lijdt.
 3. 6.3.  Indien Leverancier door (een) derde(n) aansprakelijk wordt gesteld voor schade die door Opdrachtnemer (dan wel door diens vervanger) is veroorzaakt in de uitoefening van zijn werkzaamheden bij c.q. ten behoeve van Leverancier, zal Opdrachtnemer Leverancier volledig vrijwaren voor de schade, kosten en interesten die Leverancier ter zake verschuldigd is c.q. verschuldigd zal worden en zal Leverancier Opdrachtnemer ter zake in vrijwaring kunnen oproepen.

Pagina 4 van 10

6.4. Indien Leverancier schade lijdt die door (toedoen of nalaten van) Opdrachtnemer (dan wel door diens vervanger) wordt veroorzaakt, zal Opdrachtnemer deze schade volledig vergoeden.

7. Verhindering en vervanging

 1. 7.1.  Opdrachtnemer is verplicht, indien hij door welke omstandigheden dan ook niet in staat is om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, hiervan zo spoedig mogelijk kennis te geven aan Leverancier. Als de Opdrachtnemer hierin in gebreke blijft, heeft Opdrachtnemer geen aanspraak op enige vergoeding.
 2. 7.2.  Het staat Opdrachtnemer vrij de werkzaamheden voor eigen rekening en risico geheel of ten dele te laten uitvoeren door derden. Opdrachtnemer meldt voorafgaand aan de vervanging aan Leverancier wie de werkzaamheden namens hem uitvoert. In geval van vervanging blijft Opdrachtnemer jegens Leverancier onverkort verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.
 3. 7.3.  Opdrachtnemer zal in geval van vervanging met diens vervanger(s) afspraken maken met dezelfde inhoud en strekking als de afspraken tussen Opdrachtnemer en Leverancier in de onderhavige Overeenkomst, en deze bepalingen zo formuleren dat Leverancier daar desgewenst rechtstreeks een beroep op kan doen.

8. Vrijwaring en garanties

 1. 8.1.  Opdrachtnemer zal Leverancier gedurende de looptijd van de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op de hoogte houden respectievelijk in kennis stellen, van alle (wijzigingen in de) feitelijke omstandigheden, die tot gevolg (kunnen) hebben dat de relatie tussen Partijen niet meer wordt aangemerkt als een overeenkomst van opdracht vanuit fiscaal en/of arbeidsrechtelijk perspectief.
 2. 8.2.  Opdrachtnemer staat er jegens Leverancier voor in dat hij voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen tot correcte aangifte en tijdige en volledige afdracht van de verschuldigde belastingen, premies e.d. aan de Belastingdienst en eventuele pensioenpremies aan (voor zover relevant) het (bedrijfstak)pensioenfonds, in verband met de door Opdrachtnemer of diens vervanger op basis van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden.
 3. 8.3.  Indien Leverancier wordt aangeslagen of (mede) aansprakelijk wordt gesteld voor betaling van belastingen, sociale premies (zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel), verzekeringspremies, pensioenpremies (zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel) en/of daarmee verband houdende kosten, verhogingen, interesten en/of boetes, verband houdende met de inzet van

Pagina 5 van 10

Opdrachtnemer of diens vervanger, zal Opdrachtnemer Leverancier ter zake volledig vrijwaren en zal Leverancier Opdrachtnemer ter zake in vrijwaring kunnen oproepen. Opdrachtnemer verplicht zich voorts om mee te werken, en waar nodig de benodigde informatie te verstrekken, om eventuele claims van de Belastingdienst en/of andere derden (waaronder pensioenfondsen) af te wenden, dan wel tot een minimum te beperken. Opdrachtnemer verplicht zich tot slot om Leverancier schadeloos te stellen voor de ter zake geleden schade waaronder naast de betaalde bedragen onder meer (doch niet uitsluitend) gemaakte kosten (waaronder mede begrepen de kosten van juridische ondersteuning) en de in tussentijd (over de totale schade) gemiste interesten.

 1. 8.4.  Opdrachtnemer verklaart door ondertekening van deze Overeenkomst dat hij zich te nimmer op het standpunt zal stellen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst en Opdrachtnemer te nimmer van Leverancier betaling van belastingen, sociale premies (zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel), verzekeringspremies, pensioenpremies (zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel) en/of daarmee verband houdende kosten, verhogingen, interesten en/of boetes zal vorderen.
 2. 8.5. ¬†Indien Leverancier zelf de in lid 3 genoemde financieŐąle verplichtingen jegens de Belastingdienst en/of het (bedrijfstak)pensioenfonds is nagekomen, is hij gerechtigd de daarmee gemoeide bedragen te verrekenen met hetgeen hij ingevolge de Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigd is.

9. Opzegging van de Overeenkomst

 1. 9.1. ¬†Na het verstrijken van de in artikel 1.1. genoemde periode, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van eŐĀeŐĀn maand. Opzegging geschiedt schriftelijk.
 2. 9.2.  In afwijking van het gestelde in lid 1, kan iedere Partij deze Overeenkomst , zonder schadeplichtig te worden, met onmiddellijke ingang opzeggen indien en zodra:
  1. 9.2.1.  de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard;
  2. 9.2.2.  aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend;
  3. 9.2.3.  de onderneming van de andere Partij ophoudt te bestaan of door een derde wordt voortgezet;
  4. 9.2.4.  Door de dood van de andere Partij;
  5. 9.2.5.  Opdrachtnemer tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen en

   een dergelijke tekortkoming niet binnen veertien (14) dagen na schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtnemer is hersteld.

Pagina 6 van 10

 1. 9.3. ¬†In geen geval heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beeŐąindigen of op te schorten dan wel buiten gebruik te stellen.
 2. 9.4. ¬†Opdrachtnemer is niet gerechtigd tot enige vorm van beeŐąindigingsvergoeding waaronder begrepen een eventuele vergoeding voor door haar bij Leverancier aangebrachte ClieŐąnten indien de Overeenkomst wordt beeŐąindigd.

10. Informatie

 1. 10.1. ¬†Opdrachtnemer erkent als gevolg van de Activiteiten en het gebruik van het Platform over vertrouwelijke (persoons) gegevens van ClieŐąnten te beschikken. Opdrachtnemer zal hier zorgvuldig mee omgaan en ter zake alle instructies van Leverancier opvolgen.
 2. 10.2. ¬†Teneinde kwaliteit te kunnen borgen zal Opdrachtnemer aan Leverancier toegang verschaffen tot alle ontvangen en verzonden berichten aan en van ClieŐąnten.
 3. 10.3. ¬†Opdrachtnemer zal Leverancier actief informeren indien deze bekend raakt met informatie van ClieŐąnten die van waarde kan zijn voor Leverancier.

11.Intellectuele Eigendom

 1. 11.1. ¬†Aan Leverancier komt in binnen- en buitenland het uitsluitende (eigendoms)recht toe op de octrooien, modellen, tekeningen en/of andere rechten van intellectuele en industrieŐąle eigendom (‚ÄúIntellectuele Eigendomsrechten‚ÄĚ) voortvloeiende uit de werkzaamheden die Opdrachtnemer heeft verricht, danwel na afloop daarvan daaruit voortvloeien. Het resultaat van de in het kader van deze overeenkomst verrichte werkzaamheden is het exclusieve eigendom van Leverancier.
 2. 11.2. ¬†Opdrachtnemer is verplicht om Leverancier op de hoogte te stellen van alle tijdens of na het einde van de overeenkomst verrichte prestaties die in Nederland of elders kunnen leiden tot het ontstaan van Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder in ieder geval mede zijn begrepen uitvindingen, computerprogramma‚Äôs, werkwijze, prestaties op het gebied van industrieŐąle vormgeving en dergelijke. Opdrachtnemer is verplicht de daarmee samenhangende rechten zowel in Nederland als elders aan Leverancier op de kortst mogelijke termijn over te dragen, behoudens het hierna bepaalde, althans en voor zover deze rechten al niet krachtens de wet en/of de overeenkomst aan de Leverancier toekomen.
 3. 11.3.  Opdrachtnemer is verplicht, zowel gedurende de looptijd als na afloop van onderhavige overeenkomst, Leverancier alle medewerking te verlenen die de Leverancier van hem kan verlangen in verband met de vestiging, beschikking over

Pagina 7 van 10

en handhaving van de aan haar toekomende en/of overgedragen Intellectuele Eigendomsrechten.

11.4. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst heeft Opdrachtnemer het recht om ten behoeve van het uitvoeren van de Opdracht en het werven van nieuwe clieŐąnten en/of coaches, de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de naam FITsociety te gebruiken.

12.Geheimhouding, documenten

 1. 12.1. ¬†Het is Partijen verboden, hetzij gedurende de Overeenkomst, hetzij na beeŐąindiging daarvan, op enigerlei wijze aan derden, daaronder begrepen werknemers in dienst bij Leverancier, direct of indirect, in welke vorm dan ook en in welke voege ook, enige mededeling te doen van of aangaande enige bijzonderheden de onderneming respectievelijk klanten, leveranciers en overige relaties van de andere Partij en daaraan gelieerde onderneming(en) betreffende of daarmee verband houdende, waarvan hij door of in het kader van de Overeenkomst kennis heeft gekregen en waarvan het vertrouwelijke karakter hem bekend is, expliciet is opgelegd of waarvan hij dit redelijkerwijs kan vermoeden.
 2. 12.2. ¬†Het is de ene Partij verboden zaken die de (aan) de ander Partij (gelieerde onderneming(en)) toebehoren, zoals, doch niet beperkt tot, aantekeningen, tekeningen, brieven, recepten, andere bescheiden en/of afschriften van een en ander, gereedschappen, modellen, vervaardigde producten, (kopieeŐąn van) geautomatiseerde bestanden of andere dragers van gegevens mede te nemen, te doen medenemen, te verzenden, te doen verzenden, hierin aan derden inzage te geven en doen geven en/of op enige andere wijze (derden) daarover te (laten) beschikken of (derden) daarvan gebruik te (laten) maken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door de andere Partij.
 3. 12.3.  De ene Partij blijft eigenaar van alle zaken die hij in verband met de opdracht aan de andere Partij ter beschikking stelt.
 4. 12.4. ¬†De ene Partij zal alle zaken die (aan) de andere Partij (gelieerde onderneming(en)) toebehoren, zoals, doch niet beperkt tot, aantekeningen, tekeningen, brieven, recepten, andere bescheiden en/of afschriften van een en ander, gereedschappen, modellen, vervaardigde producten, (kopieeŐąn van) geautomatiseerde bestanden of andere dragers van gegevens die hij onder zich krijgt gedurende de looptijd van deze overeenkomst, op eerste verzoek maar in ieder geval op de dag waarop de Overeenkomst eindigt in goede conditie aan de andere Partij ter beschikking stellen.

13.Non -concurrentie

Pagina 8 van 10

13.1. Het is Opdrachtnemer zowel gedurende de looptijd van deze Overeenkomst als gedurende een periode van twaalf (12) maanden na het einde van deze Overeenkomst niet toegestaan om op enigerlei wijze, direct of indirect, tegen betaling dan wel om niet een soortgelijke dienst dan wel product van Leverancier op de markt te brengen dan wel zelfstandig of (indirect) via een derde te exploiteren. Opdrachtnemer zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Leverancier respecteren.

14. Boete

14.1. In geval van overtreding van het in de artikelen aangaande geheimhouding (artikel 12) en/of non-concurrentie (artikel 13) bepaalde zal Opdrachtnemer aan Leverancier een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5.000,- per geconstateerde overtreding verschuldigd zijn zonder dat ingebrekestelling is vereist, alsmede zal Opdrachtnemer aan Leverancier een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 500,- verschuldigd zijn voor iedere dag dat die overtreding voortduurt, onverminderd de bevoegdheid van Leverancier vergoeding te vorderen van de volledige schade alsmede nakoming.

15. Overige bepalingen

 1. 15.1.  Eventuele wijzigingen van, respectievelijk aanvullingen op de Overeenkomst, al dan niet door middel van het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden, alsmede afstand van rechten, zullen uitsluitend rechtsgeldig en bindend zijn indien deze zijn neergelegd in een door Partijen ondertekende overeenkomst.
 2. 15.2. ¬†Indien een bepaling in deze Overeenkomst eist dat een mededeling ‚Äúschriftelijk‚ÄĚ moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
 3. 15.3.  Partijen zijn niet gerechtigd rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst over te dragen aan een derde, zonder voorafgaande toestemming van de andere Partij.
 4. 15.4.  De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Leverancier wordt geacht juist te zijn, tenzij Leverancier tegenbewijs levert dienaangaande.
 5. 15.5.  Indien de overeenkomst een nietige bepaling bevat, leidt dit niet tot nietigheid van de overige bepalingen in de overeenkomst. De nietige bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de bedoeling van Partijen bij de nietige bepaling.

Pagina 9 van 10

15.6. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Leverancier gevestigd is.

(versie: 2 augustus 2017)

Pagina 10 van 10