fbpx
 • Home
 • >
 • Algemene voorwaarden voor consumenten

Algemene voorwaarden voor consumenten

Wij, FITsociety B.V., bieden via Software-as-a-Service (SaaS) de software FITsociety (de Software) aan. Dit betekent dat wij jou via een applicatie toegang bieden tot de Software die door ons is ontwikkeld. Dit zijn de algemene voorwaarden die op het gebruik van de Software van toepassing zijn.

Het adres van FITsociety B.V. is Zadelmakerstraat 22B, 1991JE, Velserbroek, met KvK-nummer: 87123487.

Mocht je vragen hebben over deze algemene voorwaarden of de Software, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via [email protected].

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn. Afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van onze website fitsociety.nl (de Website), onze applicatie FITsociety (de App), onze diensten aan jou en onze Software.
 2. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de App en op de Website.
 3. Als een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. De nietige of vernietigde bepaling wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 – Onze diensten

 1. Wij bieden diverse diensten aan. Ten eerste kun je met onze Software je eigen account met gegevens over je fitheid opstellen en beheren. Hier kun onder andere:
  1. je eigen trainingsschema samenstellen met oefeningen die wij beschikbaar hebben gesteld;
  2. je voedingsinname bijhouden en een voedingsschema opstellen;
  3. je fitpaspoort opstellen;
  4. wekelijkse metingen van je fysieke gestel en progressie bijhouden.
 2. Ten tweede bieden wij een platform waarop je een personal trainer, sportschool of een ander soort sportaanbieder (de Sportaanbieder) kunt vinden, waarvan je diensten kunt kopen, bijvoorbeeld een training, strippenkaart voor trainingen of een abonnement (het Platform). Ook kun je direct via de optie ‘veiling’ bieden op een les die door middel van veiling wordt aangeboden door een Sportaanbieder.
 3. Je kunt via onze Software veilig betalen aan de Sportaanbieder. Ook kun je via onze Software berichten sturen naar en ontvangen van de Sportaanbieder.
 4. Als je een dienst afneemt van een Sportaanbieder, kun je je fitheidgegevens in je account delen met de Sportaanbieder. Ook kun je een agenda delen met de Sportaanbieder om geplande trainingen vast te leggen. Je mag zelf kiezen of je dergelijke gegevens uitwisselt.

Artikel 3 – Rol van Fitsociety

 1. Wij doen ons best om onze informatievoorziening over o.a. de sportoefeningen en de voeding up-to-date te houden. Wij kunnen alleen niet garanderen dat alle informatie die van ons afkomstig is volledig of juist is.
 2. Wij geven geen advies of begeleiding bij de sportoefeningen of over de voeding. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de toepassing van de sportoefeningen en de informatie over voeding.
 3. Het doel van het Platform is faciliteren dat jij in contact kan komen met een Sportaanbieder die aansluit bij jouw behoeften. Wij zijn verder niet betrokken bij of verantwoordelijk voor de afspraken die tussen jou en de Sportaanbieder tot stand kunnen komen. Wij zijn ook geen partij bij een overeenkomst tussen jou en een Sportaanbieder. Als een conflict ontstaat tussen jou en een Sportaanbieder, kunnen wij dit conflict niet voor je oplossen.

Artikel 4 – Overeenkomst met Sportaanbieder

 1. Je kunt via ons Platform een dienst afnemen bij een Sportaanbieder. Je sluit hiervoor een overeenkomst met de Sportaanbieder. Bij deze overeenkomst zijn wij geen partij.
 2. Met de Sportaanbieder kom je onder andere overeen:
  1. de prijs van de dienst;
  2. de duur;
  3. de inhoud van de dienst;
  4. eventuele overige afspraken;
  5. eventueel of de algemene voorwaarden van de Sportaanbieder van toepassing zijn.
 3. Je kunt je (persoons)gegevens delen met je Sportaanbieder voor de uitvoering van de overeenkomst die jij met de Sportaanbieder aangaat. De Sportaanbieder is gegevensverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens voor de verwerking van deze (persoons)gegevens. De Sportaanbieder zal in haar privacy policy uitleggen op welke wijze zij omgaat met de gegevens en hoe zij ze beschermt. Wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk.

Artikel 5 – Gebruik van FITsociety

 1. Het gebruik van de Software voor jou als consument is gratis.
 2. Als je gebruik wilt maken van onze Software, registreer je je via onze App. Het gebruik van je account is persoonlijk. Alleen jij mag gebruik maken van je persoonlijke account.
 3. Je moet je accountgegevens en wachtwoord strikt geheim houden. Je bent aansprakelijk voor alle handelingen die worden gedaan nadat is ingelogd met de accountgegevens en het wachtwoord.
 4. Je bent zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van je internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens onze systeemvereisten nodig zijn voor het gebruik van de Software.
 5. Wij hebben het recht een persoonlijk account (deels) te blokkeren en/of te verwijderen. Dit doen wij als wij het redelijke vermoeden hebben dat met een persoonlijke account in strijd wordt gehandeld met de wet, deze algemene voorwaarden of een overeenkomst die met jou is gesloten. Als wij ervoor kiezen om je geen toegang meer te verlenen of jouw account te verwijderen, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortkomt. Daarnaast houden wij het recht om andere consequenties aan dit gebruik te verbinden.

Artikel 6 – Beschikbaarheid en onderhoud van FITsociety

 1. Wij zullen ervoor zorgen dat je de Software kunt gebruiken gedurende de tijd dat je bij ons een account hebt. Wij zullen ons inspannen om de Software 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te maken. Wij zijn verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van de Software.
 2. Wij kunnen de Software (gedeeltelijk) buiten werking stellen voor onderhoud. Wij voeren het onderhoud in principe buiten kantoortijden (09:00 – 17:00) uit. Je ontvangt één werkdag voor het geplande onderhoud, een kennisgeving van ons. Alleen bij noodgevallen zullen wij je geen kennisgeving sturen.
 3. Wij houden het recht de Software te wijzigen en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Software te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.
 4. Wij garanderen niet dat de Software foutloos is. Breng ons gelijk op de hoogte als de Software een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit van de Software. Je kunt dit doen door te e-mailen naar [email protected]. Wij zullen vervolgens ons best doen de storing zo snel mogelijk op te lossen.

Artikel 7 – Derden

Wij mogen werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden, als wij vinden dat dit nodig is voor de goede uitvoering van onze afspraken met jou. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 8 – Opzeggen account

 1. Je kunt je persoonlijk account elk gewenst moment opzeggen door een email te sturen aan [email protected]. Binnen twee weken zorgen wij ervoor dat je account is opgeheven en je opgeslagen data onder je account wordt verwijderd zoals beschreven in de geldende privacy policy.
 2. Wij behouden het recht om je account op te zeggen als je al langer dan een jaar niet hebt ingelogd in je account. Wij zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortkomt.
 3. Een overeenkomst met een Sportaanbieder eindigt niet door het opzeggen van je account. Voor het beëindigen van overeenkomsten met Sportaanbieders gelden de afspraken die je bent overeengekomen met de Sportaanbieders.

Artikel 8 – Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk als wij onze afspraken met jou niet kunnen nakomen door overmacht. Als de overmacht langer duurt dan een maand, kunnen wij onze afspraken met jou schriftelijk opzeggen. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Wij (of onze licentiegevers of toeleveranciers) zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit de Software.
 2. Je krijgt alleen het recht de Software te gebruiken. Je kunt geen aanspraak maken op de in lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten. Het recht tot gebruik van de Software is niet exclusief en het is niet toegestaan het recht tot gebruik van de Software over te dragen, in licentie te geven of de Software na te bouwen.

Artikel 10 – Privacy

Wij beschermen jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Je vrijwaart ons voor alle aanspraken van anderen vanwege de data die je met behulp van de Software hebt opgeslagen, verzameld of verwerkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de data die je binnen de Software hebt opgeslagen, verzameld of verwerkt.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik van de Software.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie op onze Website en in de Software. Meer in het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de toepassing van de sportoefeningen en de informatie over voeding.
 4. Wij zijn alleen aansprakelijk voor jouw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons.
 5. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal € 40 of het bedrag dat onze verzekeraar in dat geval uitkeert.
 6. Wij verplichten ons zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van jouw afkomstige data. Wij zijn niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verliezen van de bij ons of bij derden opgeslagen data.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 13 – Bevoegde rechter

Rechtbank Amsterdam.