fbpx
 • Home
 • >
 • Algemene voorwaarden sportaanbieder

Algemene voorwaarden sportaanbieder

Wij, FITsociety B.V., bieden via Software-as-a-Service (SaaS) de software FITsociety (de Software) aan. Dit betekent dat wij de sportaanbieder via een applicatie toegang bieden tot de Software die door ons is ontwikkeld. Dit zijn onze algemene voorwaarden die op het gebruik van de Software van toepassing zijn.

Het adres van FITsociety B.V. is Zadelmakerstraat 22B, 1991JE, Velserbroek, met KvK-nummer: 87123487.

Bij vragen over deze algemene voorwaarden of de Software, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via help@fitsociety.nl.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De sportaanbieder stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn. Afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van onze website www.coaching.fitsociety.nl (de Website), onze applicatie FITsociety voor Trainers (de App), onze Software, op iedere aanbieding en overeenkomst die wij met jou sluiten.
 2. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de App en op de Website.
 3. Als een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. De nietige of vernietigde bepaling wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 – Onze diensten

 1. Wij bieden diverse diensten aan. Ten eerste bieden wij de Sportaanbieder via de App een team account met een algemeen dashboard met de volgende functionaliteiten:
  1. beheer van het profiel van de sportaanbieder;
  2. administratie en geautomatiseerde facturatie;
  3. een betalingssysteem voor klanten;
  4. een zoekfunctie voor CV’s;.
  5. een aantal persoonlijk accounts voor de trainers van de sportaanbieder, met per persoonlijk account de volgende functionaliteiten:
   • voedings- en trainingsschema’s delen met klanten;
   • chat en communicatiemogelijkheden met klanten;
   • agendabeheer en afspraken plannen met klanten;
  6. Om deze functionaliteiten te gebruiken voor of te delen met de klant, moet de klant een account (via de App) hebben bij Fitsociety.
  7. Ten tweede bieden wij een platform waarop klanten en personal trainers de sportaanbieder kunnen vinden en waar zij zich kunnen aanmelden voor de diensten van de sportaanbieder (het Platform).
  8. Via het Platform kunnen klanten met de sportaanbieder een overeenkomst sluiten voor haar dienst, betalen en met elkaar in verbinding staan voor verdere gegevensuitwisseling en de fysical coaching.

Artikel 3 – Rol van Fitsociety

 1. Wij spannen ons ervoor in dat zoveel mogelijk klanten, sportaanbieders en personal trainers van onze Apps, websites, diensten en Platform gebruik te laten maken.
 2. Het doel van het Platform is faciliteren dat de sportaanbieder in contact kan komen met een klant of personal trainer die de dienst van de sportaanbieder wilt afnemen. Wij zijn verder niet betrokken bij of verantwoordelijk voor de afspraken die tussen de sportaanbieder en de klant tot stand kunnen komen. Wij zijn ook geen partij bij een overeenkomst tussen de sportaanbieder en een klant. Als een conflict ontstaat tussen de sportaanbieder en een klant, kunnen wij dit conflict niet oplossen.
 3. Wij doen ons best om onze informatievoorziening over o.a. de sportoefeningen en de voeding up-to-date te houden. Wij kunnen alleen niet garanderen dat alle informatie die van ons afkomstig is volledig of juist is.
 4. Wij geven geen advies of begeleiding bij de sportoefeningen of over de voeding. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de toepassing van de sportoefeningen en de informatie over voeding.

Artikel 4 – Een klant

 1. Wij spreken van een klant, wanneer iemand zich bij het profiel van de sportaanbieder aanmeldt via de aanmeldbutton. Hiervan krijg de sportaanbieder een melding in haar account via de App. De sportaanbieder kan dan contact met de klant opnemen.
 2. Wij hebben er geen invloed op of de klant vervolgens bij de sportaanbieder een dienst koopt. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk.
 3. Het hangt af van het gekozen abonnement hoeveel klanten zich bij de sportaanbieder kunnen aanmelden. Als de sportaanbieder het maximum aantal klanten heeft bereikt, dan is haar profiel niet meer vindbaar op het Platform. Uiteraard kan de sportaanbieder wel gebruik blijven maken van de andere diensten die we aanbieden.

Artikel 5 – Profiel en rating

 1. Het profiel van de sportaanbieder wordt openbaar gemaakt op het Platform voor klanten en personal trainers wanneer het profiel 100% is ingevuld.
 2. We behouden ons het recht voor dat de vindbaarheid van het profiel op het Platform mede kan worden bepaald door de snelheid waarmee de sportaanbieder op de reacties van klanten en personal trainers reageert en door de waardering van klanten.
 3. We behouden ons het recht voor dat klanten via een waarderingssysteem de diensten en het profiel kunnen waarderen. De resultaten van de waardering kunnen openbaar worden gemaakt.

Artikel 6 – Overeenkomst met klant

 1. De sportaanbieder kan via ons Platform haar diensten aanbieden en overeenkomsten afsluiten met klanten. Bij deze overeenkomst zijn wij geen partij.
 2. Met de klant kan de sportaanbieder onder andere overeenkomen:
  1. de prijs van de dienst;
  2. de duur;
  3. de inhoud van de dienst;
  4. eventuele overige afspraken;
  5. eventueel of haar algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Voor de uitvoering van de overeenkomst zal de sportaanbieder persoonsgegevens verwerken (zoals facturatiegegevens). Ook kan de klant vrijwillig persoonsgegevens met de sportaanbieder en haar trainers delen. Voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de sportaanbieder verantwoordelijk: zij is de gegevensverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. De sportaanbieder is verplicht een privacy policy te hebben waarin zij uitlegt aan de klant op welke wijze ze omgaat met persoonsgegevens van de klant en hoe de sportaanbieder ze beschermt. Ook is de sportaanbieder verplicht met ons een verwerkersovereenkomst te sluiten voor de persoonsgegevens die zij verzamelt voor haar doeleinden en die wij voor de sportaanbieder verwerken in de Software.

Artikel 7 – CV

 1. Afhankelijk van het gekozen abonnement kan de sportaanbieder via het zoeksysteem in onze App CV’s van personal trainers bekijken en contact opnemen met de personal trainer.
 2. Wij zijn verder niet betrokken bij of verantwoordelijk voor de afspraken die tussen de sportaanbieder en de personal trainer tot stand kunnen komen.

Artikel 8 – Abonnementen en prijzen

 1. Wij hebben verschillende abonnementen. Op de website staan per abonnement de specificaties vermeld. Al onze aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij anders is afgesproken.
 2. De prijzen die wij vermelden zijn exclusief eventuele onkosten, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 3. Wij mogen onze prijzen en tarieven altijd aanpassen. De prijswijziging zal 60 dagen na de aankondiging daarvan, ingaan.
 4. Als de sportaanbieder niet akkoord gaat met de prijswijziging, kan zij binnen 30 dagen na de aankondiging haar abonnement opzeggen. Het abonnement eindigt dan op de datum dat de prijswijziging ingaat.

Artikel 9 – Betaling en incassokosten

 1. De sportaanbieder kan een abonnement bij ons via de Website of App kopen. De eerste betaling wordt handmatig via Ideal verricht. Met deze betaling geeft de sportaanbieder ook een machtiging voor het automatisch incasseren van het maandbedrag voor de duur van het abonnement.
 2. Wij zullen maandelijks het bedrag voor het gebruik van onze diensten en Software per automatische incasso van de rekening van de sportaanbieder afschrijven, op de dag van de maand gelijk aan de dag waarop het abonnement is ingegaan.
 3. Als de sportaanbieder niet op tijd aan haar betalingsverplichting voldoet, dan is zij automatisch in verzuim. In dat geval is de sportaanbieder de wettelijke (handels)rente verschuldigd over het openstaande bedrag. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment van verzuim tot het moment dat het volledig verschuldigde bedrag is voldaan.
 4. Als de sportaanbieder in verzuim is, is zij tevens aan ons alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Bij een openstaand bedrag tot € 267 zullen deze kosten € 40 zijn. Bij een hoger bedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  1. 15% over de eerste € 2.500;
  2. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €000;
  3. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
  4. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
  5. 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.
 5. Vanwege het feit dat wij gebruiken maken van automatisch incasseren heeft de sportaanbieder de mogelijkheid een afschrijving te storneren. Wij wijzen erop dat een ongeoorloofde stornering kosten met zich mee brengt. Wij rekenen hiervoor de gemaakte administratiekosten met een maximum van € 50,- ex. btw per stornering. Wij verzoeken dan ook om niet te storneren, maar om contact op te nemen met help@fitsociety.nl, indien de sportaanbieder het niet eens is met een afschrijving.

Artikel 10 – Duur en einde abonnement

 1. We gaan een overeenkomst met de sportaanbieder aan voor de duur van het abonnement, dit is de initiële duur. Het abonnement kan tijdens de initiële duur niet tussentijds worden opgezegd.
 2. Na afloop van de initiële duur van het abonnement wordt het abonnement stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. De sportaanbieder kan na de initiële duur het abonnement opzeggen tegen het einde van de maand, met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Artikel 11 – Gebruik van FITsociety

 1. Voor het gebruik van onze Software maakt de sportaanbieder een team account in onze App. De sportaanbieder mag, afhankelijk van het abonnement, een aantal persoonlijke accounts aanmaken voor door haar opgegeven medewerkers. De sportaanbieder is verantwoordelijk voor het gebruik van de Software door haar medewerkers. De sportaanbieder mag anderen dan de haar opgegeven medewerkers geen toegang geven tot (een reservekopie van) de Software.
 2. De sportaanbieders en haar opgegeven medewerkers moeten hun accountgegevens en wachtwoorden strikt geheim houden. De sportaanbieder is aansprakelijk voor alle handelingen die worden gedaan nadat is ingelogd met de accountgegevens en het wachtwoord.
 3. De sportaanbieder is zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van de internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens onze systeem-vereisten nodig zijn voor het gebruik van de Software.
 4. Wij hebben het recht een team en/of persoonlijk account te blokkeren, zonder dat wij gehouden zijn enige schade die hieruit voortvloeit te vergoeden. Dit doen wij als wij het redelijke vermoeden hebben dat met één of meer accounts in strijd wordt gehandeld met de wet of deze overeenkomst. Daarnaast houden wij het recht om andere consequenties aan dit gebruik te verbinden.
 5. Ook behouden wij ons het recht voor om andere redenen dan in artikel 11.4 beschreven een team en/of persoonlijk account te blokkeren, zonder dat wij gehouden zijn enige schade die hieruit voortvloeit te vergoeden. Het bedrag dat reeds is betaald voor een nog niet geleverde dienst zullen we in dat geval zo snel mogelijk terugstorten.

Artikel 12 – Beschikbaarheid en onderhoud van FITsociety

 1. Wij zullen ervoor zorgen dat de Software beschikbaar is gedurende de tijd dat de sportaanbieder een abonnement bij ons heeft. Wij zullen ons inspannen om de Software 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te maken. Wij zijn verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van de Software.
 2. Wij kunnen de Software (gedeeltelijk) buiten werking stellen voor onderhoud. Wij voeren het onderhoud in principe buiten kantoortijden (09:00 – 17:00) uit. De sportaanbieder ontvangt 1 werkdag voor het geplande onderhoud, een kennisgeving van ons. Alleen bij noodgevallen zullen wij geen kennisgeving sturen.
 3. Wij houden het recht de Software te wijzigen en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Software te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.
 4. Wij garanderen niet dat de Software foutloos is. Breng ons gelijk op de hoogte als de Software een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit van de Software. Dit kan door te e-mailen naar help@fitsociety.nlWij zullen vervolgens ons best doen de storing zo snel mogelijk op te lossen.

Artikel 13 – Derden

 1. Wij mogen werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden, als wij vinden dat dit nodig is voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.
 2. Wij mogen de rechten en plichten uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden aan een derden overdragen, vervreemden of bezwaren. Indien nodig, zal de sportaanbieder haar medewerking hieraan verlenen.

Artikel 14 – Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk als wij onze afspraken met de sportaanbieder niet kunnen nakomen door overmacht. Als een overmachtssituatie waarbij geen enkel gebruik van de App en de Software mogelijk is langer duurt dan drie maanden, kan het abonnement schriftelijk worden opgezegd. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding. Wij zullen de sportaanbieder een factuur sturen over de (nog niet betaalde) periode dat de Software is gebruikt.

Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Wij (of onze licentiegevers of toeleveranciers) zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit de Software.
 2. De sportaanbieder krijgt alleen het recht de Software te gebruiken. De sportaanbieder kan geen aanspraak maken op de in lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten. Het recht tot gebruik van de Software is niet exclusief en het is niet toegestaan het recht tot gebruik van de Software over te dragen of in licentie te geven.

Artikel 16 – Geheimhouding

 1. Wij zijn verplicht alle vertrouwelijke informatie van de sportaanbieder geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ verstaan wij alle informatie waarvan is aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Het volgende is in ieder geval vertrouwelijke informatie:
  1. informatie die in verband staat met onderzoek en ontwikkeling, bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie;
  2. persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 1. De sportaanbieder vrijwaart ons voor alle aanspraken van anderen vanwege de data die zij met behulp van de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de data die de sportaanbieder binnen de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik van de Software.
 3. Wij zijn alleen aansprakelijk voor de directe schade van de sportaanbieder, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons.
 4. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal € 50, of tot het bedrag dat onze verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. Wij verplichten ons zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de data afkomstig van de sportaanbieder. Wij zijn niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verliezen van de bij ons of bij derden opgeslagen data.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde.

Artikel 18 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 19 – Bevoegde rechter

Rechtbank Amsterdam.